Papa in Quechua

EnglishSpanishQuechua
Taita Papa Dad
Father Papa Taita
Dad Papa Taita
Potato Papa Papa